- DISCLAIMER -

- Doelstelling & Discl. EN VOORWAARDEN -
Doelstelling

Op 6 augustus 2008 ben ik, omdat de naam nu toch mijn eigendom was (zie geschiedenis), Kugelmetperen.nl (Spreek uit als GOOGLE met peren... ) gaan bouwen.
Het originele idee, een soort Joodse Markplaats, heb ik losgelaten.
Ik ben begonnen om Joods gerelateerde websites bij elkaar te zoeken met de bedoeling om die, net als www.nlsites.nl, zo te rubriceren dat Joods gerelateerde informatie makkelijker gevonden kan worden.
Of dat gelukt is mag u zelf beoordelen.
Hoewel de lay out van de website gelijk is aan de Israëlische (Joodse) vlag, heb ik besloten verder geen uitgesproken Joodse afbeeldingen te gebruiken om de website op te leuken. Zo blijft de website ook interessant voor mensen die van huis uit niet Joods zijn, maar wel geïnteresseerd.
Behalve de gerubriceerde links is er een zoekfunctie die de hele website doorzoekt, en inmiddels (20 september 2008) ook een advertentiepagina (GRATIS ADVERTEREN!!). Het is verder aan de bezoekers om aan te geven wat ze nog missen. Misschien dat we dat dan ook nog kunnen integreren.Regels voor iedereen

Kugelmetperen.nl is een platform
Kugelmetperen.nl functioneert als een laagdrempelig doorgeefluik van Joods gerelateerde informatie die anderen op het Internet hebben geplaatst.
Kugelmetperen.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke samenstelling van de inhoud van andere websites en/of van andere websites overgenomen informatie.
Om die reden kan Kugelmetperen.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de de juistheid van de informatie.
Onze diensten zijn toegankelijk voor iedereen die geen kwestende teksten publiceren. Van zowel Gastenboek al forum worden kwetsende teksten, zonder opgaaf van reden, direct verwijderd. De betreffende publicist wordt uitgesloten van deelname.
Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Voor zover Kugelmetperen.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen is Kugelmetperen.nl nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site.
Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen.
U vrijwaart Kugelmetperen.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden.
Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Kugelmetperen.nl advertentie.
Kugelmetperen.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.
Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener.
Kugelmetperen.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Kugelmetperen.nl
Kugelmetperen.nl promoot de Kugelmetperen.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen.
Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten.
Kugelmetperen.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Kugelmetperen.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website.
Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kugelmetperen.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Kugelmetperen.nl advertenties op uw site weer te geven.
RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Kugelmetperen.nl.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van Kugelmetperen.nl
Kugelmetperen.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Kugelmetperen.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Kugelmetperen.nl, onverminderd het recht van Kugelmetperen.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
Kugelmetperen.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • schorsing van het account,
 • intrekking van de Gecontroleerde Verkoper status (al dan niet tijdelijk), en/of
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder politie, justitie en rechthebbenden.
 • Voorbeelden van overtredingen van de voorwaarden zijn:
 • advertenties waarin geen concreet product wordt aangeboden,
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • (gratis) advertenties met een website vermelding,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.